Revízie elektrických zariadení I HajkON

Revízie elektrických zariadení

Bezpečnosť je v každej domácnosti a podniku na prvom mieste. Elektrické zariadenia, napriek moderným bezpečnostným štandardom, môžu predstavovať riziko pri ich opotrebovaní, nesprávnej inštalácii alebo poškodení. Pravidelné revízie sú nevyhnutné pre zabezpečenie ich bezpečného a efektívneho fungovania a sú často požadované zákonom.

Na aké zariadenia
je revízia potrebná?

Revízia by sa mala vykonávať na všetky typy elektrických zariadení vrátane:

Revízie elektrických zariadení​

Čo revízia obnáša?

Revízia zahŕňa vizuálnu kontrolu, meranie izolačných odporov, skúšku diferenciálnych prúdových chráničov, meranie zväzku ochranných vodičov a ďalšie špecifické testy, ktoré odhalia akékoľvek skryté chyby alebo opotrebenie, ktoré by mohli viesť k poruche alebo dokonca požiaru.

TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ

STN 33 1500 – Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných Odborných prehliadok a Odborných skúškach sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Tabuľka 1. - lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúškach elektrických zariadení podľa určeného prostredia
Druh prostredia podľa STN 33 0300Lehoty revízií v rokoch
Základné5
Normálne5
Studené3
Horúce3
Vlhké3
Mokré1
So zvýšenou koróznou agresivitou3
S extrémnou koróznou agresivitou1
Prašné s nehorľavým prachom3
S otrasmi2
S biologickými škodcami3
Pasívne s nebezpečenstvom požiaru2
Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu2
Vonkajšie4
Pod prístreškom4
Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebičaLehoty revízií v rokoch
Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb2
Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a príslušenstvo bytu)5
Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely3
Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)2
Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)1
Dočasné zariadenia staveniska1/2
Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektrinyRevízne lehoty
1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru1x za 2 roky
2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1x za 2 roky
3. Ostaný objekt1x za 5 rokov
Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektrinyRevízne lehoty
1. Hladina ochrany LPL I a LPL II1x za 2 roky
2. Hladina ochrany LPL III a LPL IV1x za 4 roky
3. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1x za 1 rok

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako:
• nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako:
• školy, supermarkety, katedrály
Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako:
• obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako:
• objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
• pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2
• pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

Tabuľka 2. - lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
SKUPINAnáradie triedy ochranyrevízne lehoty
AI6 mesiacov
II a III12 mesiacov
BI3 mesiace
II a III6 mesiacov
CI2 mesiace
II a III3 mesiace

Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:
A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B – spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pod.)
C – spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
E – spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3

Tabuľka 3. - lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina elektrických spotrebičovSpotrebiče držané v rukePrenosné spotrebičeNeprenosné a pripevnené spotrebiče
kontrolarevíziakontrolarevíziakontrolarevízia
Avždy pred ich vydaním používateľovi
Bpred použitím3 mesiacepred použitím3 mesiacepred použitím6 mesiacov
Cpred použitím6 mesiacovpred použitím12 mesiacov3 mesiacepodľa STN 33 1500
D1 týždeň12 mesiacov1 mesiac12 mesiacov3 mesiacepodľa STN 33 1500
E1 mesiac12 mesiacov6 mesiacov24 mesiacov12 mesiacovpodľa STN 33 1500

Kontaktujte nás

Máte otázky alebo potrebujete objednať revíziu vašich elektrických zariadení? Zanechajte nám správu alebo nás kontaktujte telefonicky.
Radi vám poskytneme viac informácií alebo pripravíme cenovú ponuku prispôsobenú vašim potrebám.