Zásady ochrany osobných údajov - HajkON

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom – správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Dr. Lashes, s.r.o. IČO: 52086461 so sídlom Eötvösa
2513/47, 94501 Komárno-SK zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka
č. 47093/N (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Eötvösa 2513/47, 94501 Komárno-SK e-mail: hajkon@hajkon.sk
telefón: +421902186990

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je
možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťoví identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych
prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrnej alebo spoločenskej
identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré
správca získal na základe plnení objednávky:
● Meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● poštová adresa
● telefón
● sídlo spoločnosti
● fakturačné údaje

2. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
● splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre
zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
● Váš súhlas sa spracováva pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre
zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade,
že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
● Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné
vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, fakturačné údaje), poskytnutie osobných údajov je
nutnou požiadavkou pre uzavretie plnenia zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné
zmluvu uzatvoriť či zo strany správcu plniť.
● Plnenie právnych povinností voči štátu,
● Zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a
správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného
vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
● Podieľajúci sa na dodaní služieb, realizácii platieb na základe zmluvy,
● Zaisťujúci služby prevádzky webstránky a ďalších služieb v súvislosti s manažovaním kampaní.
● Zaisťujúce marketingové služby.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonané správcom, osobné údaje však pre neho môžu
spracovávať aj títo spracovatelia:
● poskytovateľ služby Google Ads, Google Anaytics,
● prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, prípadne aplikácie, ktoré však
v súčasnosti správca nevyužíva.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
● právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
● právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
● právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
● právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a
● právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu
alebo e-mail správcu uvedené v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov v prípade,
že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu
osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Používanie súborov cookies

1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich
webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve
odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými
stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež
zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

3. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
➢ Nevyhnutné cookies: Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok
zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie
neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
➢ Analytické/štatistické cookies: Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci
interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu
návštevníkov, miere okamžitých odchodov,

3

zdroji návštevnosti atď. Súbor cookies ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne
vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. Doba uchovávania: 1 rok 1
mesiac a 4 dni.

4. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež
používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových
stránkach.

5. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom
jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

6. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie
lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača
odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

7. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na
nasledujúcich
odkazoch:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome
– https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs Firefox –
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac Opera –
https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser- profiles

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
si oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom
internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami
ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných
údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto
podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli..

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.12.2023